1. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

 • prevzatie dokladov od klienta podľa zmluvne stanovených podmienok
 • prvotná kontrola správnosti účtovných dokladov
 • zotriedenie, založenie dokladov a ich následné zaúčtovanie v sústave podvojného/jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie priznania k DPH
 • vyhotovenie kontrolného výkazu k DPH
 • vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH
 • vyhotovenie reportov podľa zmluvne stanovených podmienok (mesačne, štvrťročne, ročne)
 • vedenie evidencie majetku
 • zastupovanie na daňovom úrade 
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov a ročnej uzávierky podľa platných predpisov

2. Mzdy a personalistika

 • spracovanie vstupných podkladov pri nástupe nového zamestnanca
 • spracovanie ukončenia pracovného pomeru
 • spracovanie miezd a hlásení do poisťovní
 • ročné zúčtovanie dane
 • doručovanie výplatných pások podľa zmluvne stanovených podmienok (elektronicky, poštou)
 • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
 • zastupovanie voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • zastupovanie voči príslušnému daňovému úradu
 • príprava podkladov na úhradu miezd a odvod zamestnancov

3. Ekonomické poradenstvo

 • optimalizácia nákladov a daní spoločnosti
 • vyhotovenie finančnej analýzy podľa potrieb klienta
 • podávanie informácií klientovi o zmenách v daňových a mzdových zákonoch