Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • zavedenie novej firmy: 25,00 €
 • prevzatie existujúcej firmy: od 35,00 €
Počet položiek / mesiac Paušálna cena Cena za položku
do 50 35,00 € -
51 - 300 - 0,55 €
301 - 600 - 0,44 €
601 a viac - 0,39 €

 

 • spracovanie daňového priznania k DPH: 17,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOB: od 45,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOA: od 40,00 €

Vedenie podvojného účtovníctva

 • zavedenie novej firmy: 25,00 €
 • prevzatie existujúcej firmy: od 50,00 €
Počet položiek / mesiac Paušálna cena Cena za položku
do 50 45,00 € -
51 - 100 - 0,77 €
101 - 200 - 0,74 €
201 a viac - 0,72 €

 

 • spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz ( štvrťročne ): 17,00 €
 • spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz ( mesačne ): 17,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu vrátane účtovnej závierky: od 165,00 €
 • súhrnný výkaz: 17,00 €

Mzdy  a personalistika

 • zavedenie nového zamestnanca: 10,50 €
 • mzdy – zhotovenie výplatnej pásky: 9,00 €
 • mesačné výkazy do SP, ZP, DÚ: 3,50 €
 • ročné zúčtovanie dane: 4,50 €
 • ročné hlásenie: 17,00 €
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní: 18 €/ 1 hod.

Ostatné práce

 • administratíva dokladov (tlač/vedenie šanona ): 5% z ceny za vedenie účtovníctva
 • spracovanie daňového priznania k dani za motorové vozidlo: 17 €+ 5,50 € za každé ďalšie motorové vozidlo
 • kniha jázd ( 1 vozidlo/1 mesiac ): 10,00 €
 • ekonomické poradenstvo: 30,00 € za každú začatú hodinu, stály klient: zdarma/1 hod. mesačne
 • zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod: 20,00 € za každú začatú hodinu
 • príprava reportov na žiadosť klienta: 18,00 € / 1 hod.

Cenník platný od 1.1.2024

NIE SME PLATCAMI DPH!

 

1. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

 • prevzatie dokladov od klienta podľa zmluvne stanovených podmienok
 • prvotná kontrola správnosti účtovných dokladov
 • zotriedenie, založenie dokladov a ich následné zaúčtovanie v sústave podvojného/jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie priznania k DPH
 • vyhotovenie kontrolného výkazu k DPH
 • vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH
 • vyhotovenie reportov podľa zmluvne stanovených podmienok (mesačne, štvrťročne, ročne)
 • vedenie evidencie majetku
 • zastupovanie na daňovom úrade 
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov a ročnej uzávierky podľa platných predpisov

2. Mzdy a personalistika

 • spracovanie vstupných podkladov pri nástupe nového zamestnanca
 • spracovanie ukončenia pracovného pomeru
 • spracovanie miezd a hlásení do poisťovní
 • ročné zúčtovanie dane
 • doručovanie výplatných pások podľa zmluvne stanovených podmienok (elektronicky, poštou)
 • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
 • zastupovanie voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • zastupovanie voči príslušnému daňovému úradu
 • príprava podkladov na úhradu miezd a odvod zamestnancov

3. Ekonomické poradenstvo

 • optimalizácia nákladov a daní spoločnosti
 • vyhotovenie finančnej analýzy podľa potrieb klienta
 • podávanie informácií klientovi o zmenách v daňových a mzdových zákonoch

 

V súčasnosti mnohé spoločnosti využívajú outsourcing účtovných služieb z dôvodu optimalizácie firemných nákladov, nakoľko externý dodávateľ je častokrát výhodnejším riešením z hľadiska režijných nákladov ako interný pracovník. Využívaním outsourcingu v oblasti účtovníctva sa tak znížia náklady, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na nového zamestnanca (nie je potrebné platiť daňové, sociálne a zdravotné odvody a iné nároky interných zamestnancov), nevznikajú dodatočné náklady na investície do vybavenia priestorov či softvérové náklady. Zároveň nie je potrebné vynakladať ďaľšie náklady na školenie zamestnancov a odbornú literatúru, nakoľko sa naši zamestnanci neustále vzdelávajú a sledujú vývoj v oblasti daní, účtovníctva, obchodného práva... Náš klient získava spoluprácou s nami všetky tieto výhody a informácie, vďaka čomu sa môže naplno venovať rozvoju svojho podnikania. Taktiež je pre nás samozrejmosťou individuálny prístup ku každému klientovi a v prípade záujmu vieme vypracovať finančnú analýzu ušitú priamo pre potreby klienta.

Naším cieľom je byť stopercentným partnerom vo vašom podnikaní, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť. Vždy sa držíme nášho hesla "Aby všetko do seba zapadalo..." 

Spoločnosť ACC Dominus, spol. s r.o. bola založená v roku 2016 zoskupením účtovných profesionálov, ktorí svoje skúsenosti získavali v priebehu mnohých rokov praxe ako živnostníci, zamestnanci a lídri nadnárodných ako aj domácich spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, a ktorí sa rozhodli svoje skúsenosti spojiť do jedného uceleného projektu.

V rámci nášho portfólia služieb sa zameriavame najmä na komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, ekonomické poradenstvo a daňovú optimalizáciu. Všetky služby sú poskytované tak, aby sme našim klientom šetrili čas, ktorý je potrebný na vybavovanie záležitostí spojených s účtovnou, mzdovou a daňovou agendou. Je pre nás samozrejmosťou, že hlavnou prioritou každého podnikateľa je orientácia na rozvoj a výkon samotného podnikania, preto sa snažíme uľahčiť jeho realizáciu zo strany povinných účtovných, mzdových či administratívnych povinností.